You are currently viewing Hipokryzja

Hipokryzja

Świat obserwuje, aby zobaczyć czy jest jakaś różnica między nami, a nimi. Obserwują nas z dwóch powodów. Niektórzy robią to, ponieważ szczerze szukają jakiegoś znaczenia życia i zastanawiają się nad tym czy też my posiadamy coś, czego oni nie mają. Ich serca są otwarte. Niemniej, jeśli widzą hipokryzję, przekonuje ich to, że nie różnimy się niczym od wszystkich pozostałych na świecie i ich wniosek jest słuszny.

Inni znowu, obserwują nas w nadziei odkrycia hipokryzji, aby usprawiedliwić swój własny grzech i trwać w nim nadal. Myślą sobie: “jestem lepszy od chrześcijan, bo, co najmniej, nie jestem hipokrytą”. Gdy wyznający chrześcijaństwo robi to, co jest prawe, jest to potępieniem tych, którzy patrzą. Ci więc delektują się, jeśli odkryją słabości u wierzących. Nasze grzechy uspokajają ich poczucie winy, a nawet gorzej: nasze grzechy umacniają ich w grzechu. . Jakże ważne jest to, abyśmy żyli w taki sposób, który odzwierciedla w nas Pana Jezusa Chrystusa! Współcześnie największą przeszkodą dla ewangelii na ziemi jest kościelnictwo, kościół pełen hipokryzji, taki jakim właśnie jest. Pawła nakazy dotyczące zachowania się wyznających Jezusa były motywowane, co najmniej częściowo, jego troską o to, aby “Słowu Bożemu nie przynoszono ujmy” (Tytusa 2:5) oraz, (Tyt. 2:8)aby “przeciwnicy zostali zawstydzeni, nie mając nic złego o nas do powiedzenia”

Właśnie dlatego naszym celem powinno być zawstydzanie naszymi uczynkami tych, którzy odrzucają Chrystusa.

Paweł nie zawodzi nas w tym dzisiaj. Napisał: “Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi” Tyt. (2:11). Boża oferta zbawczego miłosierdzia jest przeznaczona dla wszystkich, a nie tylko dla kilku wybranych. Czy więc łaska oferowana przez Boga wszystkim jest łaską, która daje im prawo, aby grzeszyć ? Czy jest tak, że można iść wybraną przez siebie drogą, ukrywając się pod krwią Chrystusa ? Oczywiście, że nie ! Paweł napisał, że Łaska Boża poucza nas, “abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli” (Tyt. 2:12). Może nie jest to ta łaska, która jest oferowana przez wielu, lecz jest to jedyna łaska, które jest oferowana z nieba!

Hipokryzja (od gr. ὑπόκρισις hypokrisis, udawanie) – fałszywość, dwulicowość, obłuda. Zachowanie lub sposób myślenia i działania charakteryzujący się niespójnością stosowanych zasad moralnych. Udawanie serdeczności, szlachetności, religijności, zazwyczaj po to, by wprowadzić kogoś w błąd co do swych rzeczywistych intencji i wyciągnąć z tego jakieś korzyści.

Jezus zarzucał Żydom, że lekceważą Boże przykazania trzymając się ludzkiej nauki. Prosty, jasny i dobitny tekst Tory –potem Biblii obrósł tysiącami komentarzy i komentarzy do komentarzy.To samo uczynili chrześcijanie. Zbudowali systemy i dogmaty.W ich imię zabijali, więzili, prześladowali. Od przeszło dwóch tysięcy lat sprzeczają się o to samo. Nie doszli do niczego. Podstawowe kwestie nadal budzą kontrowersje i wywołują spory.

Tak być nie powinno!