You are currently viewing CD… Kto rządzi?

CD… Kto rządzi?

Ten zaś naród i to królestwo, które by nie służyło Nebukadnesarowi, królowi babilońskiemu, i nie poddało swojego karku pod jarzmo króla babilońskiego, ten lud będę karał mieczem i głodem, i zarazą – mówi Pan – aż wydam ich w jego ręce” (Jerem. 27:8,)

 

Nie każdy władca, który z woli Boga sprawuje rządy, świadomie oddaje się spełnianiu woli Najwyższego, aleJezus wyraził to w ten sposób: „Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie” (Marka 10:42b,).

 

Wszystko ma znany tylko Bogu cel.                                     Czy coś się wymknęło  spod Boskiej kontroli.

„Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim” (Ps. 103:19, BW).

Apostoł Paweł wskazuje, że za władców należy się modlić: „Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości” (1 Tym. 2:1-2, BW).

Dlaczego więc w 2 Liście do Koryntian 4:4 napisano o szatanie, że jest „bogiem tego świata”?Nie sposób sobie wyobrazić, że mamy modlić się za władców sprawujących rządy z ramienia Szatana, jak twierdzą niektórzy powołując się na inne wersety:

Czy można wytłumaczyć fakt nazwania szatana władcą tego świata, skoro – jak to wykazałem powyżej – to Bóg ustanawia władców na ziemi?

W Księdze Objawienia znajdują się następujące słowa: I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami” (Obj. 13:7, BW*). Mowa tu o zwierzęciu (czy jak inne przekłady oddają bestii) „wychodzącym z morza”, któremu władzę przekazał ‘smok’, czyli szatan (Obj. 13:2).

Jednak wszystko dzieje się za przyzwoleniem Bożym. Szatan, nie przejął i przejąć całkowitej kontroli nad światem nie może.

Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże (Obj. 17:17)

Łukasza 4:5-8 „I wyprowadził go na górę, i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka.  I rzekł do niego diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją, komu chcę. Jeśli więc Ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając Jezus rzekł mu: Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu będziesz służył”

Czy, gdyby Szatan nie posiadał jakiejś  władzy – proponowałby ja Jezusowi?

A czy Jezus, gdyby Szatan nie dysponował taką władza – nie zarzuciłby mu kłamstwa?

Gdyby Szatan istotnie, nie miał władzy nad wszystkimi królestwami ziemi, czyż byłaby to jakakolwiek pokusa dla Jezusa ?

Biorąc wiec w/w fakty, wiem sfera rządów szatana ma władze ale….  jednak mocno ograniczoną i wpływy jej na życie wieżących nie może się  posunąć dalej, niż zezwoli mu Bóg. Podobna sytuacja została zilustrowana na przykładzie Joba: (Hioba 1r. :6-12 : 2r. 1-6) – widać stąd, że Szatan bezustannie domaga się od Boga doświadczania człowieka, zarzucając, iż człowiek służy Bogu jedynie dla korzyści, jakie od niego otrzymuje. ( i wielu z nas ludzi poddaje się mu) – widać stąd, że Szatan ma ograniczona władzę nad człowiekiem: nie może zabrać człowiekowi zdrowia i  życia, kiedy mu się podoba. „ Na to rzekł Pan do szatana: Oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj” Dlatego rządy szatana maja moc w strefieświata ciemności’: „Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich” (Efez. 6:12,)           i dotyczą tych, którzy dobrowolnie poddają się pod jego rządy. Ci, którzy należą do Boga, są pod wpływem Jego mocy: Bożej mocy !

Kilka wersetów które przypominają  mi o mojej pewności, tego pod czyimi żadami jestem !

1 Jana 4:4 „Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.

My wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności (1 Tes. 5:5,  por. Kol. 1:12-14) ..       .. .

Objęci Bożą ochroną, możemy powtórzyć za Apostołem Pawła:   Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego; jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen (2 Tym. 4:18,)

2 Piotra 3:7  Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.

Przypowieści Salomona 16:4  Pan wszystko uczynił dla swoich celów, nawet bezbożnego na dzień sądu.

Rzymian 14:8  bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy.