You are currently viewing Badanie wiary w Boga w Polsce

Badanie wiary w Boga w Polsce

Nie­speł­na trzy piąte Po­la­ków (56 proc.) ma nie­za­chwia­ną wiarę w ist­nie­nie Boga. Chwi­le zwąt­pie­nia w tym wzglę­dzie miewa ponad jedna czwar­ta ba­da­nych (27 proc.), a 5 proc. przy­zna­je, że tylko cza­sa­mi wy­da­je im się, iż wie­rzy w Boga – wy­ni­ka z son­da­żu CBOS.

Nie­wia­rę w oso­bo­we­go Boga, ale prze­ko­na­nie o ist­nie­niu pew­ne­go ro­dza­ju siły wyż­szej de­kla­ru­je 5 proc. an­kie­to­wa­nych. Nieco mniej re­spon­den­tów (4 proc.) nie po­tra­fi oce­nić, czy Bóg ist­nie­je, nie wie­rzy też, że jest spo­sób, by to spraw­dzić. Zu­peł­ny brak wiary w Boga wy­ra­ża trzech na stu ba­da­nych (3 proc.).

We­dług badań CBOS, ana­li­za związ­ku wiary w Boga z uczest­nic­twem w prak­ty­kach re­li­gij­nych wy­ka­zu­je dość wy­raź­ną za­leż­ność. Oka­zu­je się jed­nak, że wśród osób wie­rzą­cych w Boga i nie­ma­ją­cych wąt­pli­wo­ści co do jego ist­nie­nia jedna piąta (20 proc.) albo w ogóle nie prak­ty­ku­je re­li­gij­nie, albo robi to co naj­wy­żej oka­zjo­nal­nie. Re­gu­lar­ne uczest­nic­two w prak­ty­kach re­li­gij­nych de­kla­ru­je dwie trze­cie ba­da­nych z tej grupy (65 proc.).

Z dru­giej stro­ny, zgod­nie z de­kla­ra­cja­mi, przy­naj­mniej raz w ty­go­dniu prak­ty­ku­je re­li­gij­ne ponad dwie piąte spo­śród tych, któ­rzy mie­wa­ją chwi­le zwąt­pie­nia w ist­nie­nie Boga (44 proc.), jedna czwar­ta tych, któ­rzy cza­sa­mi wie­rzą w Boga, a innym razem w niego nie wie­rzą (26 proc.) oraz co dzie­sią­ty nie­wie­rzą­cy w oso­bo­we­go Boga, ale w siłę wyż­szą (10 proc.).

Mimo sil­ne­go prze­ko­na­nia Po­la­ków o ist­nie­niu Boga i dość po­wszech­ne­go w Pol­sce re­li­gij­ne­go ob­cho­dze­nia Wiel­ka­no­cy, sta­no­wią­cej świę­to­wa­nie ta­jem­ni­cy zmar­twych­wsta­nia, tylko nieco ponad jedna trze­cia re­spon­den­tów (36 proc.) jest prze­ko­na­na, że po śmier­ci – w za­leż­no­ści od na­sze­go po­stę­po­wa­nia na ziemi – tra­fi­my do nieba, pie­kła lub czyść­ca.

Znacz­na część ba­da­nych (31 proc. ogółu) wie­rzy wpraw­dzie, że śmierć nie jest koń­cem, ale nie wie, co po niej na­stą­pi. Co czter­na­sty (7 proc.) wy­ra­ża wąt­pli­wość co do samej eg­zy­sten­cji po śmier­ci, bez wzglę­du na jej cha­rak­ter, a nie­speł­na jedna piąta (18 proc.) sądzi, że śmierć jest koń­cem i nic po niej nie na­stę­pu­je. Nie­licz­ni ba­da­ni (4 proc.) są pewni, że wszy­scy pójdą do nieba.

 

Jak pod­kre­śla CBOS, mimo iż spora grupa an­kie­to­wa­nych nie ma jed­no­znacz­nych prze­ko­nań do­ty­czą­cych tego, co dzie­je się z nami po śmier­ci, więk­szość nie za­prze­cza ist­nie­niu zba­wie­nia. Tylko 15 proc. ba­da­nych zu­peł­nie nie wie­rzy w nowe życie po śmier­ci, a nie­wie­le mniej (12 proc.) ma w tej kwe­stii wąt­pli­wo­ści. Wśród an­kie­to­wa­nych nie­zmien­nie do­mi­nu­je prze­ko­na­nie, że każdy może ocze­ki­wać zba­wie­nia (61 proc.). W opi­nii co dwu­na­ste­go re­spon­den­ta (8 proc.) zba­wie­nie za­re­zer­wo­wa­ne jest wy­łącz­nie dla osób re­li­gij­nych, a czte­rech na stu (4 proc.) skłon­nych jest twier­dzić, że do­ty­czy ono wy­łącz­nie chrze­ści­jan.

W oce­nie CBOS, w ciągu ostat­nich dzie­wię­ciu lat nieco zmniej­szy­ła się licz­ba re­spon­den­tów prze­ko­na­nych o po­wszech­nym do­stę­pie do zba­wie­nia (66 proc. do 61 proc.) oraz o jego do­stęp­no­ści wy­łącz­nie dla osób re­li­gij­nych (z 11 proc. do 8 proc.). Przy­by­ło na­to­miast ba­da­nych w ogóle nie­wie­rzą­cych w zba­wie­nie (z 9 proc. do 15 proc.) oraz tych, któ­rzy nie mają wy­ro­bio­nej opi­nii na ten temat (z 9 proc. do 12 proc.).

We­dług badań CBOS, naj­sil­niej­sza oka­zu­je się wiara w to, że Bóg wy­słu­chu­je mo­dlitw. Uważa tak 82 proc. ba­da­nych, w tym więk­szość z nich (43 proc. ogółu) nie ma co do tego wąt­pli­wo­ści. Przy­naj­mniej dwie trze­cie re­spon­den­tów (od 66 proc. do 70 proc., w tym 34 proc. do 40 proc. w spo­sób zde­cy­do­wa­ny) wie­rzy w sąd osta­tecz­ny, w niebo, cuda, któ­rych nie można wy­ja­śnić za po­mo­cą do­stęp­nej wie­dzy, w nie­śmier­tel­ność ludz­kiej duszy oraz w życie po­za­gro­bo­we.

Nieco rza­dziej Po­la­cy de­kla­ru­ją wiarę w zmar­twych­wsta­nie zmar­łych (62 proc., w tym 34 proc. w spo­sób zde­cy­do­wa­ny) i w grzech pier­wo­rod­ny (od­po­wied­nio 59 proc. i 30 proc.). Sto­sun­ko­wo naj­bar­dziej scep­tycz­ni Po­la­cy oka­za­li się w kwe­stii wiary w pie­kło. W jego ist­nie­nie wie­rzy 56 proc. ba­da­nych, w tym tylko 25 proc. zde­cy­do­wa­nie.

Son­daż CBOS zo­stał zre­ali­zo­wa­ny w dniach 5-11 lu­te­go tego roku na li­czą­cej 1003 osoby re­pre­zen­ta­tyw­nej pró­bie lo­so­wej do­ro­słych miesz­kań­ców Pol­ski.

Biorąc pod uwagę w/w informacje… Bracia i Siostry w Chrystusie ! Naprzód  !

II Koryntian 5,20                                                                                                                                                                                                               Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.

Nie narzekajmy na brak czasu… Bo czas jak wiemy dobiega Końca… !

List do Rzymian 10:13                                                                                                                                                                                                      Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.  Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli?                                       A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?                                                                  A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny!