You are currently viewing TOP10

TOP10

Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim [w Jezusie Chrystusie] każdy, kto wierzy, zostaje usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza.
Dzieje Apostolskie 13,38-39

Dziesięć przykazań Bożych według Księgi Wyjścia 20rozdział do 2 do 17 wiersza

1. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
2. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej… Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył.
3. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego.
4. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić.
5. Czcij ojca swego i matkę swoją.
6. Nie zabijaj.
7. Nie cudzołóż.
8. Nie kradnij.
9. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
10. Nie pożądaj… żadnej rzeczy, która należy do bliźni ego twego.

 

Te dziesięć przykazań nadał Bóg Izraelitom, które w szczególny sposób dotyczyło ludu który chciał czcić Boga JAHWE, wszystkie zawierają wymagania Boże skierowane do każdego człowieka. Porównując z nimi swoje życie, każdy człowiek może szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy odpowiada ono świętym roszczeniom Bożym? Z ręką na sercu – czy nie przekroczyliśmy już nieraz tego lub innego nakazu? Czyniąc to, skaziliśmy się winą przed Bogiem.

Powtórzonego Prawa 27:26 Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić.

Jeremiasza 11:3 powiedz im: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Przeklęty człowiek, który nie słucha słów tego

przymierza,

Galacjan 3:10 Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.

Ponieważ On jednak przewidział, że nie bedziemy w stanie spełnić Jego wymagań – Co historia ludzkości aż nazbyt tego dowiodła

– Zaoferował nam możliwość zostania usprawiedliwionymi w inny sposób.

Każdy, kto w wierze zaufa Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi, dostąpi odpuszczenia grzechów.

Według Marka 1:15 Jezus powiedział; Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

Rzymian 3:21 Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich którzy wierzą. Nie ma bowiem różnicy,  gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,  i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,  którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów,  dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.

Galacjan 3:13 Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu