You are currently viewing Nasze 5 zadań

Nasze 5 zadań

Główne punkty działań fundacji…

ZADANIA i jaki jest cel naszej pracy ?

1. Współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Adaptacji Społecznej w Koszalinie

moas

Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie jest placówką wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat.
Podstawowym zadaniem ośrodka jest wychowanie resocjalizacyjne przebywających w nim wychowanków, zmierzające do wszechstronnego rozwoju osobowości oraz przygotowania do samodzielnego życia w społeczeństwie.
Zadania podstawowe ośrodek realizuje przez:

  • zintegrowaną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły i internatu,
  • naukę zawodu i wychowanie przez pracę we własnych warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych lub w zakładach pracy poza ośrodkiem, a także poprzez inne formy kształcenia zawodowego wychowanków,
  • oddziaływania terapeutyczne, czyli stosowanie specjalistycznych technik psychoterapeutycznych, treningów interpersonalnych, terapii przez sztukę oraz różnorakich form terapii zajęciowej,
  • udział w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska

Udział fundacji polega na wzmacnianiu i utwierdzaniu założeń zakładu integrowanie sie z młodzierzą po przez wspólne wyprawy w terenie , paitbal wyjścia na Basen, kursy bibline , Chrzścijańskie obozy, co tygodniowe spotkania z młodzierzą…

Wskazywanie wiarę w Boga- Jezusa jako właściwej drogi do brania siły do życia .

Spotkania w piątki i Niedzielne Nabożeństwa

Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
ul. 4-go Marca 36
75-708 Koszalin
Email: moas@moas.koszalin.pl

Tel. 94 348 60 70 (Centrala)
Tel. 94 342 52 18 (Sekretariat)
Tel./fax 94 342 40 94

2. Duszpasterstwo Więzienne

To w tych jednostkach penitencjarnych sprawujemy duszpasterstwo Więzienne:

Zakład Karny Stare Borne
Stare Borne 14
76-020 Bobolice
Tel./Fax: (94) 316-08-20 / (94) 318-76-80

Zakład Karny w Starem Bornem jest jednostką penitencjarną typu półotwartego dla recydywistów (mężczyzn). Dysponuje 179 miejscami zakwaterowania osadzonych, a wraz z wchodzącym w jego skład Więzienie powstało pod koniec lat 60. na bazie Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Osadzeni zaangażowani więc byli przy prowadzeniu gospodarstwa, pracy w warsztatach, na budowach, prowadzeniu rozmaitych remontów itp. Przez ok. 2 lata jednostka funkcjonowała jako oddział zewnętrzny koszalińskiego aresztu. Następnie stała się już samodzielnym więzieniem, które z czasem dorobiło się własnych oddziałów zewnętrznych w Trzebieniu, Janowcu i Opatówku. Do dzisiaj ostał się już tylko ten w Opatówku.

Więźniowie zatrudniani są odpłatnie w okolicznych firmach, a także wykonują społecznie prace na rzecz lokalnej społeczności w ramach współpracy jednostki m.in. z Urzędem Miejskim w Bobolicach, Domem Pomocy Społecznej w Żydowie czy z okolicznymi szkołami.
Warto dodać, że w miejscu, gdzie się dzisiaj znajduje jednostka, przed laty stał dworek należący do niemieckiego właściciela. W trakcie II wojny światowej w majątku Hohenborn (Stare Borne) składającym się m.in. z młyna wodnego, zabudowań dworskich czy owczarni, powstała komenda pracy (Arbeitskommando). Niemcy urządzili ją w spichlerzu, w którym – jak wynika z relacji jednego z więźniów zamieszczonych w pamiętniku – mieściły się dwie sale, sień, korytarz i umywalnia, a na zewnątrz prymitywny ustęp.

Obecnie Zakład Karny w Starem Bornem jest obszarowo największą jednostka penitencjarną w Polsce. Wszystko za sprawą pozyskania od Agencji Nieruchomości Rolnych 130 ha ziemi pod uprawę wierzby energetycznej. Kierownictwo zakładu mocno bowiem postawiło na ekologię. Zarówno w Starem Bornem jak i w Opatówku powstały bowiem nowoczesne kotłownie na opalanie biomasą

3. Oddział Zewnętrzny w Opatówku
Opatówek
76-020 Bobolice
Tel./Fax: (94) 318 74 21/ (94) 318-78-11

Oddział Zewnętrzny w Opatówku jest jednostką penitencjarną typu półotwartego dla recydywistów (mężczyzn), podlegającą Zakładowi Karnemu w Starem Bornem. Dysponuje 127 miejscami zakwaterowania osadzonych. Realizuje on zadania na dotychczasowych zasadach jako Oddział Penitencjarny nr 2.

4. Zakład Karny w Koszalinie

zk_koszalin

Zakład typu półotwartego. Posiada oddziały dla mężczyzn:

  • dla odbywających karę po raz pierwszy,
  • dla recydywistów penitencjarnych,

Ponadto:
skazani mężczyźni odbywający karę po raz pierwszy skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu. Pojemność jednostki wynosi 479 skazanych. Osadzeni podczas pobytu w więzieniu mogą korzystać z świetlic, sali dydaktycznej, sali do ćwiczeń sportowych, centrum kulturalno-oświatowego, boiska sportowego a także biblioteki.

W zakładzie znajduje się kaplica w której odprawiane są w każdy czwartek – spotkania Duszpasterstwa Fundacji,