You are currently viewing Kto rządzi? (CDN…)

Kto rządzi? (CDN…)

Wielu z nas zadaje sobie także pytanie, skąd biorą się wojny skoro większość ludzi z natury pragnie pokoju.  Chcemy zakładać rodziny, zapewnić im bezpieczeństwo. Po prostu cieszyć się życiem i zawierać przyjaźnie, a nie walczyć pomiędzy sobą. Nawet osoby, które niezbyt interesują się religią i tym, co mówi Biblia przyznają, że tym światem chyba nie rządzi Bóg, bo gdyby rządził nie byłoby na świecie zła. A co na ten temat mówi Biblia?  Kto w istocie sprawuje władzę nad światem?       Kim jest ten „władca świata” ? ,                         kto decyduje o władzy na tej ziemi ?          Oczywiście każdy przyzna, że u władzy znajdują się ludzie i że to ludzkie decyzje wpływają na sytuację na świecie lub w poszczególnych krajach.  Jednak zachodzi pytanie:  A może przyczyna tkwi w tym, że oddziałują na ludzi jakieś ponadludzkie siły? Sięgnijmy, więc  do Biblii, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Apostoł Paweł napisał swego czasu list do wierzących w Efezie, w którym zawarł następującą treść: Według listu do Efezjan 2rozdział:  Przypominam wam że Bóg ożywił  Nas, chociaż byliśmy martwi w naszych wykroczeniach, w których swego czasu chodziliśmy według systemu tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa.” Tak, więc Biblia wskazuje wyraźnie, że na ludzi oddziałuje niewidzialny władca tego świata Szatan Diabeł. Nazywa go nawet „bogiem tego świata” w 2 Liście do Koryntian  4: 4.

Tu zachodzi pytanie, skoro ma możliwość działania- to jak wielką ma  możliwość.  Często słyszy się, iż bogiem tego świata jest Szatan, panując nad wszystkimi królestwami świata. Opieramy się m.in. na następujących wersetach biblijnych:

Jana 16:11  o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony.    Jana 12:31  Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony.         Jana 14:30  Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie–  Czy mamy wątpliwości o jakim władcy świata wspomina  Ewangelia ?         – A  Paweł pisze o tym władcy. Kor  4:4  w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga

– bóg świata tego, władca mocy powietrza, działający w synach nieposłuszeństwa, władca tego świata, który jest na  świecie, niegodziwiec, zły duch w okręgach niebieskich… te określenie dobitnie demaskują osobę, mającą silną władze nad światem. Tą osoba jest , oczywiście Szatan- Diabeł.

Jak z związku z tym rozumieć słowa Apostoła Pawła: „Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione(Rzym. 13:1)

Nie napisano tu ‘dopuszczone’  aleustanowione’, a to oznacza, iż Bóg ma pełną kontrolę nad tym, kto jest aktualnie przy władzy

Jest to zgodne ze słowami Daniela: „On zmienia czasy i pory, On utrąca królów (prezydentów, burmistrzów, urzędników ustróje demokratyczny czy komunistyczny….) i ustanawia ponownie królów udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu” (Dan. 2:21)

„Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim, kogo chce” (Dan. 5:21b,).

Jezus potwierdził to mówiąc do Piłata: „(…) Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry;” (Jana 19:11a,).                                                                                                                                                                           W innym miejscu napisano: „Druzgocze mocarzy bez przesłuchania, a na ich miejsce ustanawia innych, gdyż, znając ich czyny, obala ich w nocy(z nie nacka) i są zniszczeni” (Hioba 34:24-25,).

Te natchnione słowa potwierdziła historia St. Tes. To Bóg (a nie Szatan) wybierał kolejnych władców, którzy mieli panować nad ówczesnym światem, po czym – w ustalonym przez Boga czasie – tracili tę władzę.

Nebukadnezara, króla Babilonu, Bóg nazywa „swoim sługą”:

„Oto ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona z północy – mówi Pan – i poślę po Nebukadnesara, króla babilońskiego, mojego sługę, i sprowadzę ich na tę ziemię i na jej mieszkańców i na wszystkie narody dokoła. I zniszczę je doszczętnie, i uczynię je przedmiotem zgrozy, pośmiewiskiem i hańbą na zawsze” (Jerem. 25:9, Jerem. 27:6).                                                                                                   „Ponieważ jednak ojcowie nasi rozgniewali Boga niebios, wydał On ich w ręce Chaldejczyka Nebukadnesara, króla Babilonu, który tę świątynię zburzył, a lud uprowadził do Babilonu” (Ezdr. 5:12,).                      Sam Nebukadnezar tak mówi o Bogu:

„Gdy zaś upłynęły oznaczone dni, ja, Nebukadnesar, podniosłem oczy ku niebu. Wtedy powrócił mi rozum i wysławiałem Najwyższego, uwielbiałem i wychwalałem Żyjącego na wieki, bo Jego władza jest władzą wieczną, panowanie Jego przez wszystkie pokolenia (Dan. 4:31, BW*).                                                                                                                                                                          A oto słowa Cyrusa: „Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie” (Ezdr. 1:2)

Czy te ich deklaracje oznaczają, iż Nebukadnezar i Cyru stali się wyznawcami Adonai ?  Biblia nie wspomina przecież o ich przejścia (konwersji) na judaizm.    Mimo to, Żydzi ostrzegani przez proroka Jeremiasza usłyszeli, iż mają się poddać dobrowolnie pod jarzmo Nebukadnezara: