You are currently viewing Jaki i kim jest Ojciec?

Jaki i kim jest Ojciec?

Objawienie Boga jest dobrowolnym ujawnieniem się Stwórcy, że istnieje i jest obecny. Stwórca chcąc być rozpoznany, objawił się ludziom na różne sposoby. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna (Hbr 1,1).

Należy zdać sobie sprawę, że Objawienie się Boga człowiekowi nie jest ani łatwe ani proste. Po pierwsze, Boga od człowieka dzieli inna rzeczywistość, inne formy istnienia i inne mechanizmy przekazu. Suwerenność Boża tworzy ogromną barierę komunikacyjną, między Bogiem a światem rzeczywistym.

Istnieje miedzy nami przepaść. Jego „myślinie są naszymi myślami i Jego „droginie są naszymi drogami. Jego Objawienie musiało być przeniesione do rzeczywistości człowieka, a człowiek musiał otworzyć się na Boga. Bóg zmuszony był przemówić do ludzi na sposób ludzki. Być może rację ma Pierre Grelot mówiąc: Bóg właściwie objawia tylko jedną rzecz – tajemnicę zbawienia zrealizowaną w Chrystusie. Ogranicza objawienie siebie do faktu istnienia: Jestem, który jestem (Wj 3,14) oraz objawienia swojego zbawczego planu.

Należy uwzględnić fakt, że Bóg nie chciał narzucać się człowiekowi, a tym bardziej wpływać na jego wolną wolę

Bóg wychodzi pierwszy do człowieka. Nasze opowiedzenie się jest wyrazem szacunku dla Niego. W miarę jak wzrasta otwarcie się na Boga, tym bardziej Bóg sprawia, że lepiej Go rozumiemy. Bóg pragnie być zaakceptowany i przyjęty nie zmysłami, ale sercem (hebrajskie leb – serce oznacza najgłębsze wnętrze człowieka, sumienie, intuicję).

Objawienie Boga odbywało się zatem dyskretnie. Bóg obdarzył człowieka zdolnością odnajdywania w swoim sercu i sumieniu. Objawienie Boga opisane w Piśmie świętym nie było i nie jest jakimś wyjątkowym jednorazowym wydarzeniem historycznym, lecz cichym odczytaniem (w modlitewnym natchnieniu) Jego istnienia w sercu człowieka.

Objawienie Boga w Piśmie świętym było już obrazowaniem Boga. Prawdziwy obraz Boga został schowany w obróbce literackiej.

Trudno zgodzić się z poglądem, że w czasach biblijnych ingerencja Boga była aktywniejsza. Niektórzy teologowie utrzymują, że opętania były, i to dosyć często w czasach Ewangelii, a potem ustały niemal wszędzie

Mijały tysiące lat. Mały naród żydowski, (gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym – Pwt 7,7) był tym narodem, który odczytał w swoim sercu Boga. Niezwykłe spotkanie z Panem było opowiadane i przekazywane wspólnocie: Cośmy słyszeli i cośmy poznali, i co nam opowiedzieli nasi ojcowie (Ps 78,3). Bóg jest Stwórcą Nieba i Ziemi, jest Bogiem, którego działania i opieka obejmuje cały rodzaj ludzki (uniwersalizm).

Naród żydowski niekoniecznie był pierwszym i jedynym narodem, który odczytał Boże intencje (przykład kapłana Melchizedeka). Bóg objawiał się również w innych narodach, plemionach i skupiskach ludzkich. Jeden Bóg siłą rzeczy jest Bogiem wszystkich ludzi.

Naród Żydowski miał to szczęście, że jego działania zaowocowały. Początkowo ustnie, a następnie pisemnie (pismem hebrajskim, który był dialektem kananejskim), próbował przekazywać prawdy objawione. Siłą rzeczy, Bóg uczestniczył w tym przekazie. Bóg wkroczył w historię narodu żydowskiego i w życie człowieka. Dostosował się do człowieka i do jego słabości, aby stopniowo prowadzić go do pełni Objawienia.

Biblia jest więc dziełem człowieka (przyczyna nadrzędna), który był pod natchnieniem Bożym (Bóg jako autor główny, nadrzędny).

Biblia jest więc orędziem Boga przekazanym nam w języku ludzkim. „Nie uważam, że tylko Bóg chciał, aby powstała Biblia. Gdyby tak było, to prawdopodobnie wyglądałaby ona zupełnie inaczej. Inna byłaby narracja

Mówiąc o natchnieniu autorów Pisma świętego należy rozumieć, że przekazywali oni prawdę zbawienia(ratunku przed Bożym gniewem), co nie znaczy, że nie pisywali własnych spostrzeżeń na które Bóg chciał nam dziś zwrócić uwagę, popełniali oni najprzeróżniejsze błędy ujęć tematycznych uwarunkowanych historycznie, ówczesną wiedzą i obrazem świata.

Trzeba pamiętać, że dla ludzi tamtych czasów bardzo często ważne było wcale nie to, co jest ważne dla nas, ale okazuje się że nie różnili się od nas niczym.

Bóg pragnie jednak być ciągle poszukiwany. Dawniej i teraz. Bóg nie chce się człowiekowi narzucać. Relacja człowieka z Bogiem nie uległa zmianie od czasów najdawniejszych. W czasie redagowania Pisma świętego było bardzo podobnie. Bóg oczekiwał tej chwili, w której to człowiek będzie gotowy do przekazu Bożego. Biblia jest pisana przez ludzi. Redagowanie jej zajęło około tysiąc lat, co w pewnym sensie potwierdza jej ludzkie pochodzenie. W Biblii jest spisana historia narodu żydowskiego oraz historia odczytywania Boga ( sens dziejów) i Jego udziału w życiu narodu.

Udział Boga zaczyna się na etapie natchnienia pisarza (współdziałania Boga i człowieka)..

Według listu do kolosan dziś mamy ważny-istotny sygnał kim jest Boży syn– Jezus Chrystus i jaki był i jest jego CEL

Jest ON obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. On jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia Boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. I nas, którzy niegdyś byliśmy mu obcy i wrogo usposobionymi, a uczynki nasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejemy się w nadziei, opartej na ewangelii, którą słyszymy, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Daniel, zostałem sługą.

Dzis wyobrażenie Boga i oddawnie czci jest prostsze Ew. Jana

Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie mogę sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzę, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Ja czynię. Ojciec bowiem miłuje Syna (Mnie) i ukazuje mi wszystko, co sam czyni, i ukaże mi jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn(JA) ożywiam tych, których chcę. Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, wszyscy mają czć (Mnie) Syna, jak czczą Ojca.

Kto (Mnie)Syna NIE czci , ten nie czci Ojca, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.

Czego potrzeba więcej???????????????

Czy istnieje coś więcej niż życie wieczne??????