Duch, woda i krew!

Duch, woda i krew!

‚Nie! Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. Bo krwią splamione są wasze dłonie, a palce wasze – zbrodnią. Wasze wargi wypowiadają kłamstwa, a przewrotności szepce wasz język. Nikt nie skarży się do sądu według słuszności i nikt tam szczerze sprawy nie dochodzi: byleby się oprzeć na fałszu i powiedzieć kłamstwo, byle uknuć podstęp i spłodzić niegodziwość.” (Izajasz 59,1-4)

”I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”. (Marek 7,20-23)

Wszystkie te grzechy, o których powiedział nam Jezus zapisane są w sercach ludzkich. Dlatego też ludzie nie mają wyboru i grzeszą do konca życia. Każdy człowiek rodzi sie z grzechem w sercu, ponieważ każdy człowiek jest potomkiem Adama i Ewy. Nie potrafimy przestać grzeszyć, tylko dlatego, że chcemy. Nie jestesmy grzesznikami ponieważ popełnilismy morderstwo czy cudzołóstwo, ale jesteśmy grzesznikami, gdyż rodzimy sie z grzechem w sercu. Musimy dowiedzieć sie kim tak naprawdę jesteśmy, musimy poznać nasza ludzką naturę.

Dzięki Prawu Bożemu możemy dowiedzieć sie kim jesteśmy, Pan Bóg mowi: ”Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu” (List do Rzymian 3,20). Bóg dał nam Prawo po to abyśmy dowiedzieli sie kim jesteśmy i abyśmy uzmysłowili sobie że urodzilismy sie z grzechem. Ponieważ grzeszymy do konca życia, nie mamy możliwosci bycia zbawionym przez Prawo Boże, innymi słowy nie potrafimy żyć według Prawa Bożego, jest to Prawo Boga i człowiek, ktory rodzi sie z grzechem nie potrafi żyć według Prawa Bozego, mówiąc jeszcze inaczej, nasze ciało jest za słabe, mówi nam o tym Słowo Boże: ”Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech”.(Rzym 8,3)

Bóg wiedząc, że grzeszymy przez całe nasze życie, posłał Swego Jednorodzonego Syna aby uwolnić nas od grzechu. Poprzez wiarę w Jezusa możemy zostac zbawieni z grzechu i stać sie sprawiedliwymi. Jak więc możemy stać sie sprawiedliwymi ? Jezus powiedział: ”Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem” (Jan 3,5-6). Woda oznacza tutaj chrzest Jezusa. Chrzest Jezusa jest odcięciem grzechu od serca i poprzez wiarę przeniesieniem go na Jezusa, inaczej nazywamy to duchowym obrzezaniem: ”Prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe” (Rzym 2,29). Duch zaś oznacza, ze Jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmogącym i Synem Bożym. Gdy Jezus mial 30 lat zostal On ochrzczony z rąk Jana Chrzciciela w Rzece Jordan aby zabrać na Siebie grzechy świata. Po tym jak Jezus zabrał na Siebie wszystkie grzechy świata, został On sądzony za nie na Krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał.

Biblia mówi, ze Jezus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem: ”Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy”(1 List do Koryntian 15,3). Co to oznacza ? Oznacza to, że Jezus umarł za nasze grzechy zgodnie z metodą określoną w Starym Testamencie.

Grzesznik w czasach Starego Testamentu musiał :

1. przynieść ofiare bez skazy (Ksiega Kaplanska 1,3)

2. położyć swe ręce na łbie ofiary aby przełożyć swoj grzech (Ksiega Kaplanska 1,4)

3. i zabić ofiarę ponieważ ”bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów”- List do Hebrajczykow 9,22 (Ksiega Kaplanska 1,5)

Ale ponieważ Izraelici grzeszyli codziennie, Bóg naznaczył Aarona na przedstawiciela. Aaron raz do roku składał ofiarę za wszystkich Izraelitow. Tylko Aaron i jego potomkowie mogli przekładac grzechy Izraelitow na ofiary. Jan Chrzciciel jest potomkiem Aarona i to własnie on przełożyl grzechy świata na Jezusa podczas Jego chrztu w Rzece Jordan. Lukasz w swojej ewangelii mówi nam o rodzicach Jana: ”Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta.”(Ewangelia sw Lukasza 1,5) Jan Chrzciciel jest Arcykapłanem i przedstawicielem ludzkości. On toprzełożył grzechy świata na Jezusa podczas Jego chrztu i zaświadczył o tym, tymi oto słowami: ”Oto baranek Bozy, ktory gladzi grzechy swiata.”

Jesus zabrał grzechy świata zgodnie z metodą ustanowioną w Starym Testamencie:

1. Jezus Chrystus jest Wszechmogącym Bogiem, Stworzycielem Nieba i Ziemi (Duch)

2. Jan Chrzciciel przełożył grzechy świata na Jezusa podczas chrztu w Jordanie (Woda)

3. Jezus krwawiąc musiał umrzec na Krzyzu: ”bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów”- List do Hebrajczykow 9,22  (Krew)

WODA, KREW, DUCH

”Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.” (1 Jan 5,6-8)

Nasz Jezus zabrał wszystkie grzechy świata poprzez wode, krew i Ducha. Gdy przyjmiemy tą prawde do naszego serca, narodzimy sie powtórnie z wody i Ducha i staniemy sie bezgrzeszni, grzech z naszego serca zostanie odcięty a Duch Swięty zamieszka w naszych sercach. Duch Swięty jest Bogiem, a Bóg nie może mieszkac w grzechu. Dlatego też aby otrzymac Ducha Swiętego musimy staś sie bezgrzeszni w naszych sercach. Aby stac się bezgrzesznymi musimy narodzić sie powtórnie.

Teraz każdy musi nawrócić sie do Boga i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, gdyż tylko i wyłącznie ci, którzy narodzą sie z wody i Ducha wejdą do Królestwa Niebieskiego. Dziekuje Bogu za Jego łaskę i zbawienie! Chwala Bogu!

Podziel się