You are currently viewing Duch, woda i krew!

Duch, woda i krew!

’Nie! Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. Bo krwią splamione są wasze dłonie, a palce wasze – zbrodnią. Wasze wargi wypowiadają kłamstwa, a przewrotności szepce wasz język. Nikt nie skarży się do sądu według słuszności i nikt tam szczerze sprawy nie dochodzi: byleby się oprzeć na fałszu i powiedzieć kłamstwo, byle uknuć podstęp i spłodzić niegodziwość.” (Izajasz 59,1-4)

”I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”. (Marek 7,20-23)

Wszystkie te grzechy, o których powiedział nam Jezus zapisane są w sercach ludzkich. Dlatego też ludzie nie mają wyboru i grzeszą do konca życia. Każdy człowiek rodzi sie z grzechem w sercu, ponieważ każdy człowiek jest potomkiem Adama i Ewy. Nie potrafimy przestać grzeszyć, tylko dlatego, że chcemy. Nie jestesmy grzesznikami ponieważ popełnilismy morderstwo czy cudzołóstwo, ale jesteśmy grzesznikami, gdyż rodzimy sie z grzechem w sercu. Musimy dowiedzieć sie kim tak naprawdę jesteśmy, musimy poznać nasza ludzką naturę.

Dzięki Prawu Bożemu możemy dowiedzieć sie kim jesteśmy, Pan Bóg mowi: ”Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu” (List do Rzymian 3,20). Bóg dał nam Prawo po to abyśmy dowiedzieli sie kim jesteśmy i abyśmy uzmysłowili sobie że urodzilismy sie z grzechem. Ponieważ grzeszymy do konca życia, nie mamy możliwosci bycia zbawionym przez Prawo Boże, innymi słowy nie potrafimy żyć według Prawa Bożego, jest to Prawo Boga i człowiek, ktory rodzi sie z grzechem nie potrafi żyć według Prawa Bozego, mówiąc jeszcze inaczej, nasze ciało jest za słabe, mówi nam o tym Słowo Boże: ”Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech”.(Rzym 8,3)

Bóg wiedząc, że grzeszymy przez całe nasze życie, posłał Swego Jednorodzonego Syna aby uwolnić nas od grzechu. Poprzez wiarę w Jezusa możemy zostac zbawieni z grzechu i stać sie sprawiedliwymi. Jak więc możemy stać sie sprawiedliwymi ? Jezus powiedział: ”Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem” (Jan 3,5-6). Woda oznacza tutaj chrzest Jezusa. Chrzest Jezusa jest odcięciem grzechu od serca i poprzez wiarę przeniesieniem go na Jezusa, inaczej nazywamy to duchowym obrzezaniem: ”Prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe” (Rzym 2,29). Duch zaś oznacza, ze Jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmogącym i Synem Bożym. Gdy Jezus mial 30 lat zostal On ochrzczony z rąk Jana Chrzciciela w Rzece Jordan aby zabrać na Siebie grzechy świata. Po tym jak Jezus zabrał na Siebie wszystkie grzechy świata, został On sądzony za nie na Krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał.

Biblia mówi, ze Jezus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem: ”Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy”(1 List do Koryntian 15,3). Co to oznacza ? Oznacza to, że Jezus umarł za nasze grzechy zgodnie z metodą określoną w Starym Testamencie.

Grzesznik w czasach Starego Testamentu musiał :

1. przynieść ofiare bez skazy (Ksiega Kaplanska 1,3)

2. położyć swe ręce na łbie ofiary aby przełożyć swoj grzech (Ksiega Kaplanska 1,4)

3. i zabić ofiarę ponieważ ”bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów”– List do Hebrajczykow 9,22 (Ksiega Kaplanska 1,5)

Ale ponieważ Izraelici grzeszyli codziennie, Bóg naznaczył Aarona na przedstawiciela. Aaron raz do roku składał ofiarę za wszystkich Izraelitow. Tylko Aaron i jego potomkowie mogli przekładac grzechy Izraelitow na ofiary. Jan Chrzciciel jest potomkiem Aarona i to własnie on przełożyl grzechy świata na Jezusa podczas Jego chrztu w Rzece Jordan. Lukasz w swojej ewangelii mówi nam o rodzicach Jana: ”Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta.”(Ewangelia sw Lukasza 1,5) Jan Chrzciciel jest Arcykapłanem i przedstawicielem ludzkości. On toprzełożył grzechy świata na Jezusa podczas Jego chrztu i zaświadczył o tym, tymi oto słowami: ”Oto baranek Bozy, ktory gladzi grzechy swiata.”

Jesus zabrał grzechy świata zgodnie z metodą ustanowioną w Starym Testamencie:

1. Jezus Chrystus jest Wszechmogącym Bogiem, Stworzycielem Nieba i Ziemi (Duch)

2. Jan Chrzciciel przełożył grzechy świata na Jezusa podczas chrztu w Jordanie (Woda)

3. Jezus krwawiąc musiał umrzec na Krzyzu: ”bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów”– List do Hebrajczykow 9,22  (Krew)

WODA, KREW, DUCH

”Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.” (1 Jan 5,6-8)

Nasz Jezus zabrał wszystkie grzechy świata poprzez wode, krew i Ducha. Gdy przyjmiemy tą prawde do naszego serca, narodzimy sie powtórnie z wody i Ducha i staniemy sie bezgrzeszni, grzech z naszego serca zostanie odcięty a Duch Swięty zamieszka w naszych sercach. Duch Swięty jest Bogiem, a Bóg nie może mieszkac w grzechu. Dlatego też aby otrzymac Ducha Swiętego musimy staś sie bezgrzeszni w naszych sercach. Aby stac się bezgrzesznymi musimy narodzić sie powtórnie.

Teraz każdy musi nawrócić sie do Boga i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, gdyż tylko i wyłącznie ci, którzy narodzą sie z wody i Ducha wejdą do Królestwa Niebieskiego. Dziekuje Bogu za Jego łaskę i zbawienie! Chwala Bogu!