You are currently viewing Chrzest i jego znaczenie

Chrzest i jego znaczenie

Jakie jest znaczenie chrztu

Biblia ukazuje chrzest, jako symbol. Chrzest wizualnie obrazuje śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Apostoł Paweł napisał: „Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych” (Kol.2:12)
Zanurzenie symbolizuje śmierć dla starej drogi życia: „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (1Kor.5:17). Staję się nowym stworzeniem, gdy oddaję swoje życie Chrystusowi.
Każdy grzech, jaki popełniłem zostaje wymazany i przebaczony: „Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz.6:4).
Chrzest reprezentując śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa – symbolicznie wyobraża doświadczenie nawrócenia. Obmyci z wszelkich grzechów, wynurzamy się do nowego życia z Chrystusem.

Dlaczego chrzest

Biblia podaje przynajmniej trzy przyczyny, dla których powinieneś przyjąć chrzest:

  • Po pierwsze, aby pójść za przykładem Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Marka czytamy: „I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie” (Mk.1:9). Jezus przyjął chrzest jako dorosły człowiek, nie na oczyszczenie grzechów, bo był bez grzechu, lecz jako przykład dla nas. Chcąc naśladować Jezusa Chrystusa powinniśmy przyjąć chrzest.
  • Po drugie, ponieważ Jezus wyraźnie nakazał chrzest. W Ewangelii Mateusza czytamy: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem” (Mt.28:19-20).
  • Po trzecie, chrzest pokazuje, że wierzysz. W księdze Dziejów Apostolskich czytamy: „Także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest” (Dz.18:8). Mamy wiele przykładów w Biblii, które potwierdzają, że pierwszą rzeczą, jaką należy uczynić po uwierzeniu jest chrzest (Dz.Ap.8:36-38; 2:41; 22:16).

Z tej też przyczyny wiele kościołów nie udziela chrztu dzieciom , dopóki nie są dość dojrzałe, aby zrozumieć podstawy chrześcijańskiej wiary i samodzielnie podjąć taką decyzje.
Dopiero, gdy człowiek osobiście pozna nauki Jezusa i uwierzy, może przyjąć chrzest, na wzór Jezusa(Mk.16:16).

Kto powinien się ochrzcić?

Do chrztu trzeba spełnić jeden warunek – uwierzyć że Biblia jest Słowem Boga- Nieomylnym i że Chrystus Jest Synem Bożym Który przychodząc na ziemie oddać życie za nas wypełnił Boży -Ojcowski Plan dla swojego stworzenia.
Chrzest powinna przyjąć każda osoba, która uwierzyła w Jezusa Chrystusa i pragnie podążać za Jego naukami. W Dziejach Apostolskich czytamy: „Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego… Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni” (Dz.2:38.41).

Czy chrzest zbawia?

Chrzest nikogo nie zbawia, gdyż według Słowa Bożego tylko Chrystus zbawia. Biblia mówi wyraźnie: „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efez. 2:8-9). Chrzest jest niczym pierścionek ślubny. W czasie ślubu człowiek wypowiada słowo, które zmienia jego życie. Podobnie, gdy stajemy się chrześcijanami, przez chrzest mówimy Chrystusowi: `TAK’. Tak jak pierścionek jest zewnętrznym symbolem wewnętrznego zobowiązania wobec małżonki, tak chrzest jest zewnętrznym wyrazem osobistej społeczności, jaką mamy z Jezusem.
Chrzest nie czyni nikogo chrześcijaninem, ale mówi światu, że nie wstydzę się przyznać, że jestem chrześcijaninem. Pierścionek nie czyni nikogo automatycznie małżonkiem, ale noszenie go w naszej kulturze komunikuje, że nie wstydzę się przyznać do swego partnera.

W jaki sposób należy się chrzcić?

Niektóre kościoły chrzczą przez pokropienie, inne przez polanie, jeszcze inne przez zanurzenie.
Jak był ochrzczony Jezus? W Ewangelii Mateusza czytamy, że Jezus po chrzcie wystąpił z wody (Mt.3:16). Każdy chrzest opisany w Biblii odbywał się przez zanurzenie, dlatego zawsze mowa o wejściu do wody i wyjściu z niej. Na przykład, gdy Filip ochrzcił dworzanina etiopskiego czytamy, że obaj „zeszli” do wody, a gdy go ochrzcił „wyszli” z niej (Dzieje Apostolskie 8:38-39).
Ewangelia Jana mówi, że Jan chrzcił w Ainon, ponieważ tam było dużo wody (J.3:23). Jordan jest płytką rzeką, i tylko w niektórych miejscach można było chrzcić przez zanurzenie. Samo imię Jan Chrzciciel, w oryginale greckim brzmi „Zanurzyciel”. Greckie słowo „chrzest” (gr. baptidzo), oznacza bowiem „zanurzać”.
Do dziś w Polsce, a także w części Europie, gdzie zachowały się kościoły z wczesnych wieków, zobaczyć można głębokie baptysteria, czyli specjalne baseny, w których chrzczono przez zanurzenie.

Dlaczego wiele kościołów chrzci dziś przez pokropienie?

Otóż, we wczesnych wiekach niektórzy zaczęli błędnie sądzić, że akt chrztu sam w sobie obmywa z grzechów i gwarantuje zbawienie, toteż nie w pełni nawróceni chrześcijanie, czekali z chrztem do końca życia. Wówczas bywało, że nie byli już w stanie pójść do wody. Wtedy przynoszono wodę do łoża śmierci. Początkowo polewano całego człowieka, potem tylko głowę, a z czasem ograniczono się do pokropienia. Chrzest niemowląt wziął się z nauki o grzechu pierworodnym, która zakłada, że wszyscy przychodzimy na świat ze śmiertelną skazą, którą może zmazać tylko chrzest. Zapominając jednak że dzieci są uświęcane przez wierżących rodziców, do czasu pełno lotności lub pełnej świadomości.- Chrzes dzieci wynika znad gorliwości kościołów w czasie chrystianizacji. zmuszając do przyjęcia narody wiary Chrześcijańskiej… i wmawiając że jeśli sie go ochrzci będzie samo w sobie święte…. Wielu z nas zostało ochrzczonych, jako małe dzieci. I choć było to owocem szlachetnych pobudek naszych rodziców. Rodzice nie mogą zbawić dzieci swą wiarą i uczynkami. Biblia mówi, że „każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu” (Rz.14:12). Z tej też przyczyny wiele kościołów nie udziela chrztu dzieciom , dopóki nie są dość dojrzałe, aby zrozumieć podstawy chrześcijańskiej wiary i samodzielnie podjąć taką decyzje.
Dopiero, gdy człowiek osobiście pozna nauki Jezusa i uwierzy, może przyjąć chrzest, na wzór Jezusa (Mk.16:16)
Pokropienie, ani polanie nie jest może w pełni symboliczne w Biblii ale i skreślać go nie powinniśmy.

Głównym symbolem jest dorosły -dojrzały człowiek który do przystępuje do sakramentu Chrztu.

Sakrament ten reprezentuje śmierć dla starego życia i wynurzenie do życia nowego, o jakim pisze apostoł Paweł: „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie” Rz.6:3-5