You are currently viewing 1 List Św. Piotra

1 List Św. Piotra

1 List św. Piotra Autor: 1 List św. Piotra 1.1 wskazuje, że autorem jest apostoł Piotr. 2 List św. Piotra 1.1 Potwierdza, że autorem jest apostoł Piotr. Choć z różnych informacji Badaczy pism (Teologów) wynika że autorstwa żadnej innej księga Nowego T., nie sprawdzano tak często jak 2 Listu św. Piotra. Jednak, nikt nie znalazł wystarczających powodów dla których mogliby odrzucić autorstwo Piotra. Zatem, nie ma żadnego powodu dla którego moglibyśmy odrzucić Piotra jako autora tego listu.

Data napisania: Napisanie 1 Listu listu datuje się na w lata 60-65 po Chr. 2 List został napisany pod koniec życia Piotra. A skoro Piotr ginie śmiercią męczeńską (Rzymie), w czasie rządów Nerona, to datę jego śmierci należałoby szacować na r. 68 po Chr. Zatem, swój 2 list najprawdopodobniej napisał w latach 65-68 n.e.

Cel napisania: 1 List św. Piotra jest listem skierowanym do wierzących rozproszonych po całym ówczesnych świecie, z Azji Mniejszej Pontu , Galacji, Kapadocji, Bitynii a którzy zmagali się z wielkimi prześladowaniami. Piotr doskonale wiedział, co to znaczy doświadczać prześladowań. Był on pobity, zastraszany, karany i więziony za głoszenie Słowa Bożego. Wiedział ile potrzeba by nie popaść w zgorzknienie, nie stracić nadziei i żyć w pełni wiary i posłuszeństwa, prowadząc zwycięskie życie. 2 list Piotr uzmysławia sobie , że rozprzestrzenia się i dociera do kościołów fałszywa nauka (doktryna). Nawołuje chrześcijan, aby wrastali i umacniali się w wierze, by mogli rozpoznawać i zwalczać pojawiającą się odstępstwo od wiary (apostazją). Silnie podkreślał autentyczność Słowa Bożego i pewność powtórnego przyjścia Pana Jezusa.

Kluczowe wersety: 1 Listu 1.3, „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.”

1 List św. Piotra 2.9, „Ale wy jesteście, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.”

1 List św. Piotra 2.24, „On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.”

1 List św. Piotra 5.8-9, „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawiajcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie.”

2 Listu 1.3-4, „Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.”

2 List św. Piotra 3.9, „Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.”

2 List św. Piotra 3.18, „Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy.”
Kluczowym słowem listu jest wiedza (poznanie) oraz słowa z nią związane, a które w 2 Liście św. Piotra pojawiły się aż 13 razy.

lupaPodsumowanie 1 Listu : Mimo, iż ten czas prześladowań był naprawdę okrutny, to jednak Piotr wskazuje, że jest to czas (powód) by się radować. Mówi, aby cierpienia w imię Chrystusa uznawać za przywilej, gdyż Zbawca cierpiał za nasze grzechy. 1 Piotr 1.16 cytuje fragment 3 Księgi Mojżeszowej 11.44 ; 19,2 ; 20,7 „Bądźcie świętymi, bom ja jest święty.” wskazuje , że świętości osiąga się poprzez posłuszeństwo (wypełnianie) prawa, a w (werset 13). wyjaśnia że uświęcenie jest efektem skutkiem zdawania sobie sprawy z tego co zrobił dla nas Chrystus i położeniu w niej ufności (znów posłuszeństwo) Poza tym, 1 Piotr 2,4 tłumaczy odniesienia do „kamienia węgielnego” z Księgi Izajasza 28.16 oraz Psalmu 118.22, czyli Chrystusa, którym wzgardzili Żydzi przez swoje nieposłuszeństwo i niewiarę. Natomiast w stosunku do bliźnich mamy zawsze postępować w prawdzie i z czystym sumieniem, oraz stać się: „niby żywe kamienie, jako materiał do budowy duchowej świątyni, by wstępować w święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar” (2,5). List odzwierciedla osobiste doświadczenia Piotra z Jezusem (oraz przesłanie treści jego kazań z Dziejów Apostolskich). Piotr potwierdza, że szatan jest największym przeciwnikiem każdego chrześcijanina, upewnia o powtórnym przyjściu Chrystusa utwierdza wierzących w nadziei.

podsumowanie 2 Listu : Stawiał wierzącym wyzwanie, by wzrastali w wierze dzięki zdobywaniu konkretnych cech , stając się efektywnymi i produktywnymi w poznaniu Chrystusa (2 Piotra 1.5-9). Piotr zdając sobie sprawę o tym, że nie ma zbyt wiele czasu, czuł zbliżającą się śmierć. (2 Piotra 1.13-15), a kościoły stykają się z wielkim niebezpieczeństwem (2 Piotra 2.1-3), nawołuje swoich słuchaczy, aby przypomnieli sobie to wszystko, czego ich nauczał (2 Piotra 1.13) i utrzymuje w czujności ich (i nasze) umysły (2 Piotra 3.1-2), byśmy o tym pamiętali Autorzy Starego i Nowego Testamentu stali się autorytetem w budowaniu ich wiary (2 Piotra 1.12-21, 3.2, 3.15-16). Piotr pragnie, abyśmy stali niewzruszenie w wierze, gdyż fałszywi nauczyciele będą chcieli wpłynąć na kościół. Potępia zwodzicieli, opisuje ich postępowanie, cechy charakterystyczne (2 Piotra rozdział 2, 1-3) oraz to, że szydzą z Powtórnego Przyjścia Pana (2 Piotra 3.3-7). Piotr nauczał chrześcijan, że Powtórne Przyjście Chrystusa jest nadzieją i inspiracją do tego by prowadzić życie w uświęceniu że to w tym jest siła do pokonywania trudności. (2 Piotra 3.14). Jak widać, ci fałszywi nauczyciele, którzy zwodzili Boży lud w czasach staro- i nowotestamentowych nadal się pojawić mogą , przez co przesłanie 2 Listu św. Piotra jest równie ważne dzisiaj, jak i był 2000 lat temu. Po ostrzeżeniach, zachęca do wzrastania w łasce i poznaniu Zbawiciela. Kończy list wyrażając uwielbienie dla Chrystusa 2 P.3.18

 

Zastosowanie praktyczne: Oczywiście, jako chrześcijanie żyjący w XXI wieku jesteśmy znacznie bliżej przyjścia Pana, aniżeli chrześcijanie żyjący w I wieku, do których był adresowany ten list. Pewność życia wiecznego jest dana wszystkim którzy nie odrzucą ratunku (łaski). Rozdziały 2P 1 i 3 zajmują jego wyjaśnieniem dlaczego paruzja (drugie przyjście Jezusa) się opóźnia, wtedy bowiem wciąż oczekiwano zapowiadanego „rychłego nadejścia Królestwa Niebieskiego”, Słowat e tak jak wczesniej taki dzisiaj wykorzystują przeciwnicy poddając w wątpliwość. Apostoł tłumaczy nam, że nadejdzie ona na pewno, lecz Bóg okazując CIERPLIWOŚĆ nie chce zguby żadnego grzesznika, lecz pragnie aby każdy mógł się nawrócić. Wskazuje też na rachubę czasu gdyż: jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień (3,8).

WSKAZUJE byśmy byli stale gotowi, gdyż jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański (3,10).

Jednym ze sposobów utożsamiania się z Chrystusem, jest pokora w przyjmowaniu różnorodnych doświadczeń ze strony niezależnych od nas sytuacji czy ludzi niewierzących. Oznacza to, że okazujemy cierpliwość gdy nas obrażają czy ubliżają, albo gdy nazywają nas „świętoszkami.” Poprzez telewizję Internet i inne środki masowego przekazu, dojrzali chrześcijanie (wierzący) są świadomi tego, że wiele zwodzicieli, mieni się prawdziwymi przywódcami chrześcijańskimi , „wciągając” wielu niedojrzałych chrześcijan w ich fałszywą interpretację Pisma Świętego. Apostoł chce aby uświadomili sobie, iż nasza wiara jest cenniejsza od złota i aby „mocni w wierze” przeciwstawili się diabłu, który jest jak „lew ryczący” (1 P 5,8). Powinno to być przestrogą ale i zachętą, abyśmy wzrastali duchowo i stawali się na tyle ugruntowani w Słowie, by móc rozpoznać prawdę od fałszu.

Jeśli zastosujemy (2 Piotra 1. 5- 10-11) jako zalecenie Piotra, odnośnie wzrostu w wierze w codziennym życiu każdego z nas, to zapewnią (upewnią) one nam wspaniałą nagrodę „otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa” (2 Piotra 1.10-11).

Stańmy w obronie tego co wiemy i w co wierzymy, że jest to prawdą, i cieszmy się pomimo, iż świat i szatan pragnie nas „złamać.”