You are currently viewing Magia?

Magia?

Zagadnienie magii i pochodnych  nauk  jak – medytacja jest jasno określona przez Pismo Święte jako kontakty z siłami nieczystymi. Wrózby i czary są możliwe jak i kontaktowanie się z duchami, ale prowadzą tylko do złego. Zaliczam  ten temat  do zasad, które są niezmienne od dnia stworzenia do końca świata: Poza tym, co mówi pierwsze przykazanie? Proszę Otwórzcie  swoje przekłady Pisma Świętego i przeczytajcie! (2 Mój. ,lub  Ks. Wyjścia 20 od 1 wiersza)
„Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (…) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (6) Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.”

Jak z powyższego fragmentu wynika, kontaktowanie się z innymi siłami nadprzyrodzonymi niż Bóg (kart Bibli) nie jest akceptowane przez Boga. Spójrzmy dalej: (Ks. Kapłańska 19:25)  „Nie będziecie jeść niczego z krwią. Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów.” 
Czy potrzeba tu jakiegoś komentarza ? Myślę, że nie! Jeszcze lepiej oddaje to fragment następujący, w którym sam Bóg mówi, że nie życzy sobie aby jego Lud, czyli i my dzieci Boże, miał do czynienia z wróżbitami czy samymi czarami: „(3) Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i wyłączę go spośród jego ludu, ponieważ dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, splugawił mój święty przybytek, zbezcześcił moje święte imię. (4) Jeżeli miejscowa ludność zasłoni oczy przed takim człowiekiem, który dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, i nie zabije go, (5) to Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i przeciwko jego rodzinie i wyłączę go spośród jego ludu, jak również i tych wszystkich, którzy go naśladują, którzy uprawiają nierząd z Molochem. (6) Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu. (7) Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty. Ja, Pan, Bóg wasz! (8) Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca! (9)”  (Ks. Kapłańska 20:3-8), Biblia Tysiąclecia 

„uprawiać z nimi nierząd” – to dokładniej iść z nimi na układy nieczyste, radzić się ich, rozmawiać z nimi, przebywać ,zwracać się do nich.  Czy trzeba komentować  stanowisko Boga ?

Można tak Cytować bez Granic!  Myślę że Kimkolwiek jesteś Co czyta ten artykuł zachęcam cie do studiowania Słowa Bożego bo bez tego niema Wiary ani Poznania prawdy! Mieszkasz w okolicy Sianowa zapraszam możemy się spotkać i wspólnie rozważać!

Według mojego poznania powyższe teksty nie były kierowane tylko do Izraelitów wchodzących do Ziemi Obiecanej ? ale i dziś Do mnie i Ciebie ! Pismo święte wróżbiarstwo uznaje jako grzech: 1 Samuela 15:23 Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa.

Bądź człowiekiem Ostrożnym ! 2 Koryntian 11:14  „I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości.Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków.”